AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,422 คน, เมื่อวาน 4,012 คน, สัปดาห์นี้ 2,422 คน
เดือนนี้ 106,683 คน, ปีนี้ 281,240 คน, รวม 281,240 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เมื่อวันที่ 2023-03-03 09:14:18 ดาวน์โหลด
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 2023-03-03 09:09:47 ดาวน์โหลด
3 การพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 2023-03-03 09:06:38 ดาวน์โหลด
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เมื่อวันที่ 2023-03-03 09:05:18 ดาวน์โหลด
5 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน และวิธีการสรรหา (การสรรหาและคัดเลือกบุคคล) เมื่อวันที่ 2023-03-03 09:02:57 ดาวน์โหลด
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เมื่อวันที่ 2022-03-16 13:29:01 ดาวน์โหลด
7 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู งบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-16 11:49:56 ดาวน์โหลด
8 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-16 11:44:52 ดาวน์โหลด
9 การสรรหาและคัดเลือกบุคลกรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-16 11:30:19 ดาวน์โหลด
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:25:48 ดาวน์โหลด
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับทีี่ 7 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:23:40 ดาวน์โหลด
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:21:13 ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:18:59 ดาวน์โหลด
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะต่อการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:16:30 ดาวน์โหลด
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอ งค์การบริหารสว่นตำบล เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:14:29 ดาวน์โหลด
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:09:57 ดาวน์โหลด
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน อบต.สีชมพู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:11:49 ดาวน์โหลด
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน อบต.สีชมพู เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:11:39 ดาวน์โหลด
19 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:11:33 ดาวน์โหลด
20 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:11:18 ดาวน์โหลด
21 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:11:08 ดาวน์โหลด
22 ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:10:35 ดาวน์โหลด
23 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ-ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:09:46 ดาวน์โหลด
24 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.-2560 เมื่อวันที่ 2022-02-07 13:09:29 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com