AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,374 คน, เมื่อวาน 4,012 คน, สัปดาห์นี้ 2,374 คน
เดือนนี้ 106,635 คน, ปีนี้ 281,192 คน, รวม 281,192 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

งานควมคุมภายใน

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.1) อ่านต่อ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.4) อ่านต่อ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.5) อ่านต่อ
รายงานการสอบทานกระประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ปค.6) อ่านต่อ
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com