AAC
การเงิน-การคลัง

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าน หมู่ที่ 8 จากสามแยกไปบริบูรณ์ถึงสี่แยกโรงโม่หิน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 17-01-23 ดาวน์โหลด
2 ประกาศยกเลิกงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบป่าพนังใหญ่ บ้านโนนไผ่งาม หมู่ที่ 12 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 05-01-23 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 13-09-22 ดาวน์โหลด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 19-07-22 ดาวน์โหลด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลาง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านจอมบึง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23-06-22 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com