AAC
การเงิน-การคลัง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าน หมู่ที่ 8 จากสามแยกไปบริบูรณ์ถึงสี่แยกโรงโม่หิน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 28-12-22 ดาวน์โหลด
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 30-08-22 ดาวน์โหลด
3 เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30-08-22 ดาวน์โหลด
4 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 01-07-22 ดาวน์โหลด
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 01-07-22 ดาวน์โหลด
6 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
8 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลาง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลาง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
10 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
12 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านจอมบึง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านจอมบึง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 01-06-22 ดาวน์โหลด
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ประกาศกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไ เมื่อวันที่ 17-03-22 ดาวน์โหลด
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 17-02-22 ดาวน์โหลด
16 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
17 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26-01-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com